ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09792000029)

ပစၥည္းေရာင္းလိုလွ်င္

အိမ္၊အိုးစေသာ တနဂၤေႏြနံပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=၀ါးရြက္အနည္းငယ္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္း(၁၁)ညြန္။
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၁၁)ခ်က္

ဥပမာ သင္သည္ အိမ္ေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ အိမ္၏ တံခါးေအာက္တြင္ ၀ါးရြက္အနည္းငည္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္း (၁၁)ညြန္႔ျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၁၁)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာ အိမ္ အျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

.................................................................................................

ကား၊ၿခံစေသာတနလၤာနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္


ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=ပိန္းရြက္အနည္းငယ္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=သနပ္ညြန္႔(၁၃)ညြန္။
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၁၃)ခ်က္

ဥပမာ သင္သည္ ကားေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ ကား၏ ေအာက္တြင္ ပိန္းရြက္အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သနပ္ညြန္႔ (၁၃)ညြန္႔ျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၁၃)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာ ကားအျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။
..................................................................................................

ဆိုင္၊စက္စေသာ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္


ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=သီဟိုဠ္ရြက္အနည္းငယ္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=အုန္း(၁)ညြန္႔ႏွင့္ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္ ပူးခ်ဥ္၍
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၈)ခ်က္

ဥပမာ သင္သည္ စက္ေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ စက္၏ ေအာက္တြင္ သီဟိုဠ္ရြက္ အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အုန္း(၁)ညြန္႔ႏွင့္ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္ ပူးခ်ဥ္၍ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၈)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာ စက္အျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

...................................................................................................

ေရႊ၊ေလွ၊လွည္းစေသာ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္

ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=ဒါန္းရြက္အနည္းငယ္။(ထန္းလက္လဲရ၏)
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=အကၤ်ီျဖင့္။
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၃)ခ်က္။

ဥပမာ သင္သည္ လွည္းေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ လွည္း၏ ေအာက္တြင္ ဒါန္းရြက္အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အကၤ်ီျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၃)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာလွည္း အျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

.................................................................................................

ေျမ ၊ ျမင္းစေသာ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္


ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=အုန္းညြန္႔အနည္းငည္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=ကန္ဇြန္း(၅)ညြန္႔ျဖင့္။
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၅)ခ်က္။

ဥပမာ သင္သည္ ေျမေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ ေျမတြင္ ဒါန္းရြက္အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကန္ဇြန္း(၅)ညြန္႔ျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၅)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာေျမအျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

..........................................................................................

သြတ္၊ သံ ၊သစ္စေသာ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္


ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=ကံ့ေကာ္ရြက္အနည္းငယ္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=ဆလပ္ရြက္(၇)ညြန္႔
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၇)ခ်က္။

ဥပမာ သင္သည္ သစ္ေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ သစ္၏ ေအာက္တြင္ ကံ့ေကာ္ရြက္အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆလပ္ရြက္(၇)ညြန္႔ျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၇)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာသစ္ အျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

...........................................................................................

အထည္ ၊ ထီး စေသာ စေနနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္

ေအာက္တြင္ထားရမည့္အရြက္=ေဇာ္စိမ္းညြန္႔အနည္းငယ္။
႐ိုက္ရမည့္ပစၥည္း=လင္ဗန္းတစ္ခ်ပ္ျဖင့္
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္=(၉)ခ်က္။

ဥပမာ သင္သည္ အထည္ ေရာင္းလိုသည္ဆိုပါစို႔။ ေရာင္းလိုေသာ အထည္၏ ေအာက္တြင္ ေဇာ္စိမ္းညြန္႔ အနည္းငယ္ကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ လင္ဗန္းျဖင့္ ထြက္ ၊ ထြက္ ဟုဆိုကာ (၉)-ခ်က္ ႐ိုက္ပါ။ (၃)-ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ပါ။ သင္...ေရာင္းလိုေသာအထည္မ်ား အျမန္ ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)